ఔట్ సోర్సింగ్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిద్దాం - మన హక్కులను కాపాడూకుంద్దాం

Picture
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మండల విధ్యా వనరుల కేంద్రంలో రాజీవ్ విధ్యా మిషన్ ద్వారా నియమించ బడి విధ్యా శాఖా లో ముఖ్య విధులను నిర్వర్తిస్తున్న డాటా ఎంట్రి ఆపరేటర్ లను ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలోకి మార్చబోతున్నట్లు మనకు సమాచారం ఉంది . ప్రభుత్వం చెస్తున్న ఈ కుట్రలో భాగంగానే ఇప్పటికే అనేక జిల్లాలు ఔట్ సోర్సింగ్ లోకి మార్చబడ్డాయి

దీని వలన మనం ఇన్ని రోజులుగా ప్రభుత్వనికి (రాజీవ్ విధ్య మిషన్ ) చెస్తున్న గోడ్డు చాకిరికి విలువ లేకుండా పోతుంది మన ఉధ్యొగాలు మూడో వ్యక్తి చేతుల్లోకి వెళ్ళి పోతాయి

మనం కనీసం మన హక్కులను అడిగే స్వేచ్య కూడా కోల్పోతాము ఈ పరిస్థితి నుండి మనలని మనం రక్షించుకోనే అవకాసం ఇప్పుడే ఉంది

మేల్కొంద్దాం - పోరాడుదాం

నెల్లూరు జిల్లా   నుండి శ్రీమతి సంతొష్ కుమారి గారు తేది   26/07/2011   నాడు  శ్రీ శైలజనాధ్ ( మాన్య ప్రాథమిక  విధ్యా శాఖా మాత్యులు ) గారిని మరియు శీమతి చందన ఖాన్ ( SPD RVM(SSA)AP ) గారిని కలవడానికి అనుమతి తీసుకున్నారు   


ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తారని ఆశిస్తూ

వందే - మాతరం


  More Postings

  A r c h i v e s

  July 2011
  June 2011

  C a t e g o r i e s

  All
  Request