నా ప్రియమైన మిత్రులారా స్వాగతం సుస్వాగతం
ఈ రోజున మన సమస్యల పరిష్కారానికి మనమందరం సంఘటితమై ఒక యునియన్ గా ఏర్పడ్డాము
మరికొద్ది రోజులలో రిజిష్ట్రేషన్ పుర్తుతుంది

 


21/06/2011 12:52am

Reply
mohan sudheer
03/07/2012 11:57pm

complete the registration quickly

Reply
koraginjala venkatarao
15/12/2011 10:45am

Sir,
State wide All depts purpose GONo.3 for data entry/computer operators and others.
Hence the union all in one. please collect staff list in ap then number of persons enhanced. so success in all ways.
Govt./private/cooperative etc collect operators details. Then automatically come to MLA/MLC/Public/supporters.

ReplyLeave a Reply.

  More Postings

  A r c h i v e s

  July 2011
  June 2011

  C a t e g o r i e s

  All
  Request